Witaj!

Jeżyckie Żłobki przyjęły nazwy kwiatów.
Kliknij na ikonach poniżej i poznaj lepiej nasze żłobki: Kalinkę, Koniczynkę, Stokrotkę oraz Niezapominajkę.

Jeżyce

OFERTY PRACY

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w  Zespole Żłobków Nr 2 w Poznaniu


Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Zespole Żłobków Nr 2 w Poznaniu jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk pracy, przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która :
1) jest obywatelem polskim ( osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zespół Żłobków Nr 2 w Poznaniu  uprzejmie informuje, że oferty pracy wraz z wymaganymi dokumentami (list motywacyjny, CV, kserokopie dyplomów i oświadczenia) na wszystkie wolne stanowiska w Zespole Żłobków Nr 2 należy przesłać wyłącznie na adres mailowy zlobek24@wp.pl 

Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej.

***

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………
  2. Imiona rodziców …………………………………………………………...………….
  3. Data urodzenia ……………………………………………………………………..…..
  4. Obywatelstwo ………………………………………………………………………….
  5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……………………….......................
    ………………...………………......................................................................................

 

  1. Wykształcenie …………………………………………………………………………

                                     (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

     ............................…………………………………………………………………………

                                    (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

  1. Wykształcenie uzupełniające

            ……………………………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………………………….

      (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

  8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

              ………………………………………………………………………………………………
              ………………………………………………………………………………………………
              ……………………………………………………………………………………………...
               ……………………………………………………………………………………………..
                ……………………………………………..........................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska)

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

        ………………………………………………………………………………………………

         ………………………………………………………………………………………………

         ………………………………………..……………………………………………………

           ………………………………………………………………………………………………
                                     
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

10.Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję *w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy

 

11.Oświadczam, ze dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria …………....... nr ……………………………., wydanym przez .................................................

 

......................................................                                  ..........................................................

   (miejscowość i data)                                                                     (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

* podkreśl właściwą odpowiedź

 

 

 

...................................................

       ( imię i nazwisko )

 

.............................................................

 

 

............................................................

 

 

............................................................

                      ( adres)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O  KORZYSTANIU  Z  PEŁNI  PRAW  PUBLICZNYCH

 

 

 

oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

……………………………..                                                                 .................................

     (miejscowość , data)                                                                                            (podpis)

 

                                                       

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................

       ( imię i nazwisko )

 

.............................................................

 

 

............................................................

 

 

............................................................

                      ( adres)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O  NIEKARALNOŚCI

 

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                 .................................

            (miejscowość , data)                                                                       (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

do celów rekrutacji

 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………

zamieszkały(a) …………………………………………………

legitymujący(a) się dowodem osobistym ………………………………….

wydanym przez ………………………………………

 

 

 

 

Oświadczam,

iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku ………………………..

w Zespole Żłobków Nr 2

 

 

 

……………………………………………                       …………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                      ( podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art.

233 Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lar 3”.

 

 

……………………………..

                                                                                                                             (podpis) 

 

 

 

 

  

***

 


 

Ogłoszenia archiwalne